สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066386

    การใช้เงินรางวัลธรรมภิบาล

  • สอบถามหน่วยงาน > กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น

ขอปรึกษาเกี่ยวกับเงินรางวัลธรรมาภิบาล ครับ เทศบาลได้รางวัลชมเชย 1,500,000 บาท ในการณีใช้เงินไม่ต้องจัดทำเป็นเทศบัญญัติ ในประกาศบอกว่า "หากเบิกจ่ายไม่ทันหรือมีเงินเหลือจ่าย" ให้นำไปใช้จ่ายปีงบประมาณหน้า อปท.ผมยังไม่ได้คุยกันเลยว่าจะทำอะไร และการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2561 คงไม่ทันแน่ คำถาม 1.อปท.กำหนดกิจกรรม/โครงการ ใช้งบประมาณ ในปีประมาณ 2562 ได้หรือไม่ หรือต้องกำหนดภายในงบ 2561 2.การกำหนดโครงการเป็นอำนาจนายก หรือต้องปฏิบัติตามระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 3.จะต้องกันเงินหรือไม่ ถ้ากันกันด้วยวิธีการใด ครับ

ถามโดย : วัชราภรณ์ ประทุมพงษ์ ( watch.ara007@hotmail.com )  IP 113.53.xxx.xxx  [ วันที่ 12/09/2561 เวลา 14:57 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เงินรางวัลธรรมาภิบาลดังกล่าว เป็นเงินนอกงบประมาณ อปท.สามารถกำหนกกิจกรรม/โครงการใช้จ่ายในปีงบประมาณ 2562 ได้โดยอำนาจนายก และไม่ต้องกันเงินตามระเบียบเบิกจ่าย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สน.คท.(สจง.)โทร.02-241-9047

ตอบโดย : ตบ. ประสานโดย : ตบ. ( 02-241-9000 ต่อ 1302 ) [ วันที่ 12/09/2561 เวลา 16:43 ]