สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066385

    คุณสมบัติผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก วุฒิปตรี

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ขอสอบถามตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก คุณวุฒิป.ตรี กรณีที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลเด็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี นั้น หากเคยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลเด็กติดต่อมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และได้ลาออกจาก อปท. จะมีคุณสมบัติที่สมัครตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก คุณวุฒิปตรี หรือไม่ จำเป็นหรือไม่ที่ปัจจุบันต้องดำรงตำแหน่งอยู่ ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : อารยาศิริเวช ( chompoo_y98@hotmail.com )  IP 49.49.xxx.xxx  [ วันที่ 12/09/2561 เวลา 14:40 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรณีพนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีคุณวุฒิ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ให้ใช้คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ล่าสุด วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 โดยมีรายละเอียดจำนวน 2 ข้อ ดังนี้ 1. มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางการศึกษา ศึกษาศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือการศึกษาปฐมวัย หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3141 ) [ วันที่ 13/09/2561 เวลา 16:06 ]