สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066383

    การกันเงิน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ตั้งครุภัณฑ์ยานพาหนะประจำปี งบประมาณรายจ่ายพ.ศ. 2560 ทำสัญญาปี 2560 ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันกันเงินตามข้อ 57 อำนาจนายกมาใช้จ่ายในปี 2561 ปี 2561 ต้องยกเลิกสัญญาและหาผู้รับจ้างใหม่แต่ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้เนื่องจากมีผู้ร้องเรียน ทางเทศบาลสามารถกันเงินที่ได้ตั้งไว้ไปใช้ในปี 2562 ได้หรือไม่ ตามระเบียบข้อใด

ถามโดย : สัจจาหอมจันทร์ ( sajjahomjun@windowslive.com )  IP 1.10.xxx.xxx  [ วันที่ 12/09/2561 เวลา 13:38 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

โทร 022419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 14/09/2561 เวลา 19:17 ]