สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066381

    การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อบต.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงานรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง ในคำสั่งเดียวกัน กรรมการชุดเดียวกัน ซึ่งกรรมการดังกล่าวเป็นทั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน และกำหนดราคากลาง อยากทราบว่ากรรมการชุดดังกล่าวสามารถเบิกค่าตอบแทน ได้ทั้งกำหนดร่างขอบเขต และกำหนดราคากลาง หรือเบิกได้เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 ก.ย. 61

ถามโดย : chutikanwongtanastean ( nong_252@windowslive.com )  IP 125.27.xxx.xxx  [ วันที่ 12/09/2561 เวลา 11:56 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

โทร 022419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 14/09/2561 เวลา 19:17 ]