สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066374

    การกำหนดราคากลาง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ตามหนังสือที่ นร 0731.1/ว 30 ลงวันที่ 3 มกราคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค เทศบาลสามารถนำหลักเกณฑ์ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริหารทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ มากำหนดเป็นราคากลางได้หรือไม่

ถามโดย : Kiatisakseesuk ( auymayu23@gmail.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 12/09/2561 เวลา 10:06 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ต้องการขอมูลเพ่ิมเติม รบกวนโทร 022419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 14/09/2561 เวลา 19:08 ]