สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066373

    การเบิกค่ารับรองคณะกรรมการประเมินครูบรรจุใหม่

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีครูบรรจุใหม่ต้องประเมินเพื่อเป็นครู คศ1 จำนวน 8 ครั้ง โดยมีการตั้งคณะกรรมการประเมิน ถ้าในแต่ละครั้งมีการเเลี้ยงอาหารพร้อมอาหารว่างจะถือเป็นค่ารับรองตามระเบียบฯหรือไม่ และจะสามารถเบิกค่ารับรอง ค่าเลี้ยงรับรองดังกล่าวได้หรือไม่

ถามโดย : เกรียงศักดิ์แคแดง ( red_army16@hotmail.com )  IP 182.53.xxx.xxx  [ วันที่ 12/09/2561 เวลา 10:04 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม รบกวนโทร 022419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 14/09/2561 เวลา 19:07 ]