สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066371

    สอบถามเพิ่มเติมจากคำถามรหัสคำถาม CC066222 ค่ะ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

เนื่องจากได้ประสานเจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้รับข้อมูลว่า สูตรการคำนวณในแบบประเมิน (ไฟล์แนบรหัสคำถาม CC066222) ค่าที่ได้ไม่ได้เป็นค่าร้อยละของการประหยัดไฟ ทั้งนี้ปัจจุบัน สนพ.ได้โหลดไฟล์แนวทางการประเมินตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ?การประหยัดพลังงาน? ไว้หน้าเว็บไซต์ e-report.energy.go.th (ให้คูณด้วย 100 ด้วย) ซึ่งเป็นสูตรที่เกณฑ์การให้คะแนนเป็นค่าร้อยละของปริมาณการใช้ที่ลดลง จึงรบกวนขอคำแนะนำในประเด็นนี้อีกครั้ง เพื่อเป็นแนวทางในการเก็บข้อมูลรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปีสำหรับ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ค่ะ

ถามโดย : maliwonkhunkaew ( ้ีhua.kok@hotmail.com )  IP 159.192.xxx.xxx  [ วันที่ 12/09/2561 เวลา 09:50 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ถ้ายังไม่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงต้องใช้เกณฑ์เดิม

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 13/09/2561 เวลา 09:01 ]