สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066370

    การขอขยายการเบิกจ่ายเงิน

  • สอบถามหน่วยงาน > กองคลัง

1. อบต.ได้ทำสัญญาก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แต่เบิกเงินชำระหนี้ผูกพันไม่ทันสิ้นปีงบประมาณ จึงขออนุมัติจาก นายก อบต.ให้กันเงินไว้เบิกในปีถัดไป จนครบ 1 ปี แต่โครงการก็ไม่แล้วเสร็จ อบต.จึงขอขยายเวลาเบิกจ้่ายต่อสภาฯ 6 เดือน จนครบกำหนดที่สภา อนุมัติแล้ว โครงการก้ยังไม่แล้วเสร็จ อบต.ควรจะดำเนินการอย่าง 2.กรณีโครงการเดียวกัน อบต.ได้แจ้งเวียนเป็นผู้ทิ้งงานแล้ว แต่มีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการต่อดดยหาผู้รับจ้างรายใหม่ กรณีนี้จะถือว่า อบต.ได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วตามข้อ 57 ของระเบียบว่าด้วยการรับเงินฯ พ.ศ.2547 (เนื่องจากเป็นโครงการเก่า)หรือว่า ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามข้อ 59 ของระเบียบว่าด้วยการรับเงินฯ พ.ศ.2547 (เนื่องจากเป็นผู้รับจ้างรายใหม่)

ถามโดย : ปวีณาทีมีศรี ( khae_paweena@windowslive.com )  IP 1.179.xxx.xxx  [ วันที่ 12/09/2561 เวลา 09:38 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เนื่องจากเป็นคำถามที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) จึงขอให้สอบถามได้โดยตรง ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-241-9045

ตอบโดย : กค. ประสานโดย : กค. ( 02-241-9000 ต่อ 1122 ) [ วันที่ 12/09/2561 เวลา 17:01 ]