สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065983

    การจ้างสถาบันการศึกษาวิจัยความพึงพอใจของผู้รับบริการ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ขอสอบถาม กรณี อปท จ้างสถาบันการศึกษาวิจัยความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำหรับประกอบตัวชี้วัดเพื่อขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี) ถือว่าเป็นลักษณะของ การจ้างทำของ หรือการจ้างที่ปรึกษา เพราะเกี่ยวข้องกับการเลือกใช้วิธีการจัดหาพัสดุตามระเบียบพัสดุ

ถามโดย : ชุลีพรพลดร ( autonan_2550@hotmail.com )  IP 101.109.xxx.xxx  [ วันที่ 10/08/2561 เวลา 15:49 ]