สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065983

    การจ้างสถาบันการศึกษาวิจัยความพึงพอใจของผู้รับบริการ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ขอสอบถาม กรณี อปท จ้างสถาบันการศึกษาวิจัยความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำหรับประกอบตัวชี้วัดเพื่อขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี) ถือว่าเป็นลักษณะของ การจ้างทำของ หรือการจ้างที่ปรึกษา เพราะเกี่ยวข้องกับการเลือกใช้วิธีการจัดหาพัสดุตามระเบียบพัสดุ

ถามโดย : ชุลีพรพลดร ( autonan_2550@hotmail.com )  IP 101.109.xxx.xxx  [ วันที่ 10/08/2561 เวลา 15:49 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

รบกวนโทรประสาน จนท. ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างที่ 022419000 ต่อ 1522-24

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 15/08/2561 เวลา 14:59 ]