สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065982

    การรับรองบัญชีของ กสถ. ปี 2560

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

เรื่องการรับรองบัญชี ที่ กสถ.ดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุฯ พ.ศ.2560 ลว.30 พ.ย.2560 ซึ่งตามประกาศสอบแข่งขัน ได้ระบุการรับรองบัญชี (ตามข้อ11.4) ได้แนวทางตามหนังสือ มท 0809.3/ว10 ลว.1 มิ.ย.61 ให้ดำเนินการตามหนังสือ มท 0809.3/ว1 ลว.4 ม.ค.61 ตามแนวทางปฏิบัติในการบรรจุฯ (ข้อ 6 การขอรับรองบัญชี) ข้าพเจ้าขอถามว่า...ขณะนี้ข้าพเจ้าได้ดำเนินการขอรับรองบัญชี ถึงขั้นตอนที่กรมส่งเสริมฯออกหนังสือรับรองดังกล่าวแล้ว โดยกรมส่งเสริมฯได้แจ้งไปยังจังหวัดที่อปท.สังกัดอยู่ แต่อปท.ยังไม่ได้รับหนังสือดังกล่าว ทำให้ในกระบวนการรับรองบัญชียังไม่เสร็จสมบูรณ์เนื่องจาก อปท.ยังไม่ได้นำเสนอเพื่อให้ ก.จังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง (คือเรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการ ) * สมมุติ มีหนังสือถึงลำดับข้าพเจ้าให้มารายงานตัวเพื่อเลือก อปท. แจ้งให้เลือกในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 โดยวันที่ 20 สิงหาคม 2561 กระบวนการขอรับรองบัญชียังไม่เสร็จกระบวนการ แต่กรมฯได้ออกหนังสือรับรองแล้ว ขอทราบว่าข้าพเจ้าจะสละสิทธิ์จากการเลือกตามลำดับเพื่อมารับรองบัญชีต่อได้หรือไม่ หรือ การรับรองบัญชีถือเป็นอันยกเลิก

ถามโดย : อารีทองชาติ ( Areeya28lak@gmail.com )  IP 2001:44c8:42c8:759:37a4:db89:32a0:5d94.  [ วันที่ 10/08/2561 เวลา 15:28 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ถ้ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกหนังสือรับรองบัญชีให้แล้ว สามารถดำเนินการตามกระบวนการรับรองบัญชีต่อได้ค่ะ

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 14/08/2561 เวลา 10:30 ]