สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065976

    แนวทางการปฏิบัติตาม ว 119

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เจ้าของโครงการ ดำเนินการจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ ในวงเงิน 800 บาท ไปก่อนแล้ว หลังเสร็จงานได้ทำรายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 โดยได้แนบใบส่งของ มาพร้อมกับรายงานขอความเห็นชอบฯ รายละเอียดในรายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้าง ได้บอกทั้งหมดว่า จ้างทำป้าย จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 800 บาท โดยแนบหลักฐานคือใบส่งของ คำถามที่ 1 ใบส่งของ ที่แนบกับรายงานที่หัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็นชอบแล้ว นั้น ใช้แทนใบตรวจรับพัสดุ ใช่หรือไม่ คำถามที่ 2 หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ได้ทักท้วงว่า หลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม ข้อที่ 2 ในหนังสือนั้น ต้องแนบรายงานขออนุมัติจัดจ้างทำป้าย และ ใบตรวจรับพัสดุ เพิ่มมาอีก จึงขอสอบถามว่า ต้องจัดทำรายงานขออนุมัติจัดจ้างทำป้าย และ ใบตรวจรับพัสดุเพิ่มอีก ใช่หรือไม่

ถามโดย : ธวัชชัยทิพย์สุวรรณ ( surasuk11@outlook.co.th )  IP 223.206.xxx.xxx  [ วันที่ 10/08/2561 เวลา 13:40 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

1. ถูกต้องค่ะ 2. ไม่ต้องแนบรายงานขออนุมัติจัดจ้างทำป้าย และ ใบตรวจรับพัสดุ อีก

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 15/08/2561 เวลา 15:00 ]