สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065975

    เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการการศึกษาภาคบังคับ(ค่าการศึกษาบุตร )

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เรียนสอบถามคะ ตามที่กรมฯ ได้แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (คาการศึกษาบุตร) ไตรมาส 2 ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/15613 -15665 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ให้แก่ อบต.แล้ว ปัจจุบันข้าราชการครูซึ่งมีสิทธิได้ส่งเรื่องขอเบิกเงินค่าการศึกษาบุตรตามสิทธิที่ได้รับ กองการศึกษาฯ ได้ทำเรื่องส่งเบิกไปที่กองคลัง แต่ได้รับคำตอบว่า หาเงินก้อนนี้ไม่เจอ คลังแนะนำให้กองการศึกษาฯ กลับไปแก้ไขคำชี้แจงในงบประมาณรายจ่ายเพื่อเบิกเงินดังกล่าว ในหมวดของ ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ซึ่งเป็นเงินที่ตั้งไว้เพื่อรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของครู ศพด. คลังแนะนำมาแบบนี้ถูกต้องหรือไม่คะ กองการศึกษาฯ ควรดำเนินการอย่างไรต่อไป ยังไงรบกวนขอคำตอบด้วยคะ เพราะตอนนี้ใกล้จะสิ้นปีงบประมาณแล้ว /ขอบคุณคะ

ถามโดย : อัยญณัฐเกิดทรัพย์ศิริกุล ( ืnarinradaaa@hotmail.com )  IP 110.77.xxx.xxx  [ วันที่ 10/08/2561 เวลา 12:04 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการพิจารณา ติดต่อ 02-241-9000 ต่อ 1528

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 11/08/2561 เวลา 22:19 ]