สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065974

    การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ยกตัวอย่าง กรณี อปท. จัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561 (ประมาณการรายรับ 20,000,000 บาท) แต่สภาฯ ได้แปรญัตติปรับลดงบประมาณลง 2,000,000 บาท จึงทำให้คงเหลือประมาณการรายจ่ายปี 2561 จำนวน 18,000,000 บาท ....สอบถามกรณีสิ้นเดือนสิงหาคม 2561 มีประมาณการรายรับท่วม รายรับเข้าเกิน 20 ล้านที่ประมาณการไว้ จะสามารถนำเงินดังกล่าวมาจัดทำเป็น งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมได้หรือไม่ และงบประมาณที่สภาฯ แปรญัตติลดลง 2 ล้านบาท จะนำมาทำร่างงบประมาณเพิ่มเติมด้วย ได้หรือไม่

ถามโดย : ยุวณีเกษมสินธ์ ( yuvanee_kasemsin@hotmail.com )  IP 110.78.xxx.xxx  [ วันที่ 10/08/2561 เวลา 11:58 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

1 รายรับคงใช้เป็น 20ล้านบาท ส่วนที่เกิน 20ล้านบาท ตั้งเพิ่มเติมเฉพาะส่วนที่เกิน 1 ส่วนที่สภาปรับลดไม่เกี่ยวกัน รวมไม่ได้

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 11/08/2561 เวลา 22:15 ]