สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065973

    การขออนุมัติกันเงิน

  • สอบถามหน่วยงาน > กองคลัง

คำถามอยู่ในไฟล์ที่แนบค่ะ ...

ถามโดย : ศิริพรโพธิพงษ์ ( siriphorn_1212@hotmail.com )  IP 118.172.xxx.xxx  [ วันที่ 10/08/2561 เวลา 11:48 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เนื่องจากเป็นคำถามที่ซ้ำกับรหัส CC065972 และเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบของ อปท. ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) จึงขอให้สอบถามได้ที่สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โดยตรง เบอร์โทร 02-2419045

ตอบโดย : กค. ประสานโดย : กค. ( 02-241-9000 ต่อ 1122 ) [ วันที่ 10/08/2561 เวลา 14:37 ]