สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065969

    การอุดหนุนงบประมาณให้แก่สถานศึกษาในสังกัด สพฐ.

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.3/ว 0020 ลงวันที่ 6 มกราคม 2552 หนังสือฉบับนี้ยังใช้อยู่ใหมครับ

ถามโดย : นิรันดร์โต๊ะดำ ( phothong-4@hotmail.com )  IP 118.173.xxx.xxx  [ วันที่ 10/08/2561 เวลา 10:58 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

หนังสือฉบับนี้ยกเลิกไปแล้วค่ะ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 10/08/2561 เวลา 15:16 ]