สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065967

    การตั้งงบประมาณอุดหนุนให้หน่วยงานอื่น

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

- กรณีหน่วยงาน ก.ส่งโครงการมาขอเงินอุดหนุนเทศบาลปี2561 เทศบาลพิจารณาให้โดยบรรจุเข้าแผนและตั้งงบไว้ปี2561แล้วพอถึงใกล้จะดำเนินโครงการหน่วยงานก.แจ้งไม่ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนโครงการนี้แล้ว (ถือว่ายุติโครงการ) - ต่อมามีหน่วยงาน ข.ส่งโครงการมาขอเงินอุดหนุนเทศบาลปี2561 เป็นโครงการเดี่ยวกันกับหน่วยงาน ก.อีก คำถาม 1. หากเทศบาลจะสนับสนุนอุดหนุนให้ต้องไปเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมแผนพัฒนาโดยดำเนินการตามข้อ22 ระเบียบแผนฯถูกต้องหรือไม่ครับ 2. เทศบาลต้องแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณหรือโอนตั้งเป็นรายการใหม่ตามระเบียบว่าด้วยวิธีงบประมาณ และขอความเห็นชอบสภาและขออนุมัติผู้ว่าตาม ม.67ทวิพรบ.เทศบาลถูกต้องหรือไม่ครับ

ถามโดย : วิศิษฎ์วิเชียรสรรค์ ( visit.vichian@hotmail.com )  IP 2403:6200:8846:6b7a:9981:151c:9110:6061.  [ วันที่ 10/08/2561 เวลา 10:12 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ควรสอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1503-4 ..10/08/2561..

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 10/08/2561 เวลา 14:14 ]