สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065966

    การเบิกจ่่ายตามว.119 ตาราง 1

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

การเบิกจ่ายตามหนังสือ ว.119 ตาราง 1 ได้รับการยก เว้นการปฎิบัติ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้ัอจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 22 คื่อไม่ต้องทำรายงานขอซื้อขอจ้าง ส่วนขึ้นตอนอื่น เช่่น การจัดทำร่างขอบเขตงาน ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง รายงานผลพิจารณาและอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และ ใบตรวจรับพัสดุ ต้องทำหรือไม่

ถามโดย : Kiatisakseesuk ( auymayu23@gmail.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 10/08/2561 เวลา 08:42 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้ทำเพียงบันทึกขอความเห็นชอบหลังจากที่ได้ดำเนินการจัดหาพัสดุไปแล้ว เท่านั้นค่ะ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1522 ) [ วันที่ 15/08/2561 เวลา 14:52 ]