สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065962

    การรับรองบัญชีของ กสถ.

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ขอสอบถาม เรื่องการรับรองบัญชี ที่ กสถ.ดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ลว.30 พ.ย.2560 ซึ่งในการสอบแข่งขันครั้งนี้ตามประกาศสอบแข่งขัน ได้ระบุ (ตามข้อ11.4) ทั้งนี้ได้แจ้งแนวทางตามหนังสือ มท 0809.3/ว10 ลว.1 มิ.ย.61 โดยให้ดำเนินการตามหนังสือ มท 0809.3/ว1 ลว.4 ม.ค.61 ตามแนวทางปฏิบัติในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (ข้อ 6 การขอรับรองบัญชี) ...... ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ดำเนินการตามขั้นตอน ซึ่งขณะนี้กรมส่งเสริมได้ออกหนังสือรับรองบัญชีส่งกลับให้จังหวัดแล้ว (...แต่ขณะนี้หนังสือรับรองบัญชีที่กรมส่งเสริมฯดำเนินการรับรองบัญชีแล้ว ยังอยู่ที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ซึ่งกระบวนการการรับรองบัญชียังไม่เสร็จสมบูรณ์เนื่องจากยังไม่ได้นำเสนอขอความเห็นชอบแต่งตั้งต่อ ก.อบต. แต่ขณะนี้ข้าพเจ้าผู้สอบแข่งได้มีการเรียกบรรจุจาก กสถ. มาถึง เป็นการบรรจุตามลำดับที่ ข้าพเจ้าอยากทราบว่าต้องสละสิทธิ์จากการบรรจุตามลำดับและสามารถดำเนินการรับรองบัญชีต่อได้ไม่ หรือ การรับรองบัญชีถือเป็นโมฆะเป็นอันยกเลิกไป ขอขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะ

ถามโดย : ปิยะนุชคุ้มไกรย์ ( piyanuch_ao@hotmail.com )  IP 110.77.xxx.xxx  [ วันที่ 09/08/2561 เวลา 12:40 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สามารถรับรองบัญชีได้ (ขณะนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยังไม่ได้มีการเรียกบรรจุในรอบที่ 5)

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 09/08/2561 เวลา 15:39 ]