สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065947

    การโอนงบประมาณ

  • สอบถามหน่วยงาน > กองคลัง

การโอนงบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการก่อสร้าง ถ้ามีเงินเหลือจ่าย แต่โครงการยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ สามารถโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการอื่นได้หรือไม่

ถามโดย : ตวงทรัพย์สุวรรณเขต ( pirchpuy@hotmail.com )  IP 1.1.xxx.xxx  [ วันที่ 09/08/2561 เวลา 11:02 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เนื่องจากเป็นคำถามที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) จึงขอให้สอบถามได้โดยตรง ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-241-9045

ตอบโดย : กค. ประสานโดย : กค. ( 02-241-9000 ต่อ 1122 ) [ วันที่ 10/08/2561 เวลา 14:20 ]