สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065946

    การโอนงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน กรณีเทศบาล

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีเทศบาลต้องการโอนเงินจากหมวดรายจ่ายประจำ ไปหมวดเงินอุดหนุน (รายการใหม่) การโอนงบประมาณ เป็นไปตาม ข้อ 26 ตามระเบียบงบประมาณใช่หรือไม่ แต่การจ่าย ต้องขอเห็นชอบต่อสภา และขออนุมัติผู้ว่าในการเบิกจ่าย ตาม พรบ.เทศบาล มาตรา 67 ทวิ ถูกต้องหรือไม่ (กรมเคยตอบแบบนี้) เพราะหนังสือตอบข้อหารือ ที่ มท 0808.3/5300 ลว.17 กรกฎาคม 2546 บอกว่าการโอนงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุนเป็นอำนาจสภาและผู้ว่า ตอนนี้เกิดความสับสนเป็นอย่างมากค่ะ

ถามโดย : อัจฉราบบ ( kanjanasecret@hotmail.co.th )  IP 1.10.xxx.xxx  [ วันที่ 09/08/2561 เวลา 11:00 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร.02-2419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 09/08/2561 เวลา 16:30 ]