สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065945

    การลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามระเบียบก.ค.ว่าด้วยการจัดซื้อฯ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ79 วรรคแรก กำหนดให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรงแล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ประเด็นคำถาม 1.หากหัวหน้าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ลงนามในใบสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเองแล้วแต่กรณี แต่ได้มอบให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในใบสั่งซื้อหรือสั่่งจ้างเองจะได้หรือไม่. 2.หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐลงนามได้ ลงนามโดยใช้ฐานอำนาจตามระเบียบข้อใด

ถามโดย : ศักดารัตนบุรี ( catsakda@gmail.com )  IP 223.24.xxx.xxx  [ วันที่ 09/08/2561 เวลา 10:35 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ข้อ ๘๖ กำหนดอำนาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงครั้งหนึ่ง ให้เป็นอํานาจของผู้ดํารงตําแหน่ง และภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้ (๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๒) ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1522 ) [ วันที่ 09/08/2561 เวลา 16:09 ]