สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065944

    การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี โอนลดจากหมวดงบลงทุนมาโอนเพิ่มหมวดค่าใช้สอย จะใช้ระเบียบข้อ 26 หรือข้อ 27 แลัเป็นอำนาจของผู้บริหารหรืออำนาจของสภาคะ

ถามโดย : ณัฐวดีเสริมทรัพย์ ( anglenong@hotmail.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 09/08/2561 เวลา 10:11 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ถ้าการโอนงบลงทุนในครั้งนี้มีผลกระทบต่อลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ ต้องถือปฏิบัติตามข้อ 27

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 09/08/2561 เวลา 16:28 ]