สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065940

    ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

จากคำถาม CC065915 เจ้าหน้าที่ตอบว่า จ่ายไม่ได้ ขอเรียนสอบถามเพิ่มเติมครับ 1. การจัดประชุมประชาคมตำบลตามระเบียบการจัดทำแผน ถือเป็นการดำเนินการตามอำนาจ หน้าที่หรือไม่ เพราะระเบียบกำหนดให้ทำ 2. การดำเนินประชาคมตำบล ถือเป็นการจัดงานตามระเบียบจัดงานหรือไม่ 3. การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชาคม สามารถเบิกจ่ายอะไรได้บ้าง ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสถานที่ จะเบิกจ่ายยังไง ขอบคุณครับ

ถามโดย : omenomen ( chouchchanai@aisinbox.com )  IP 125.26.xxx.xxx  [ วันที่ 09/08/2561 เวลา 08:55 ]