สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065938

    การขอความเห็นชอบ ก.จังหวัด

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ได้เสนอเรื่องเข้า ก.จังหวัด ในการขอโอน (ย้าย) ซึ่ง ก.จังหวัด ได้มีการประชุมไปแล้วเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 โดยได้โทรสอบถามไปยัง สถ.จ. และได้คำตอบว่า มติ ก. เห็นชอบให้โอน (ย้าย) ได้ แต่ ณ ปัจจุบัน (8 สิงหาคม 2561) ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้ง มติ ก. แต่อย่างใด คำถาม 1. มีระเบียบ/หนังสือสั่งการให้จังหวัดแจ้ง มติ ก. ให้ อปท. ทราบภายในกี่วันนับจากเสร็จสิ้นการประชุมหรือไม่ 2. ต้นสังกัดสามารถออกคำสั่งให้โอน (ย้าย) และเดินทางไปรายงานตัวและปฏิบัติหน้าที่ยังสังกัดใหม่ได้เลยหรือไม่ หรือต้องรอหนังสือแจ้ง มติ ก. ก่อน จึงจะออกคำสั่งและเดินทางได้

ถามโดย : kittikulyumvilai ( lolay_lolay@windowslive.com )  IP 182.53.xxx.xxx  [ วันที่ 08/08/2561 เวลา 13:36 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ต้องรอ น.แจ้งมติของก.จังหวัดก่อน

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 10/08/2561 เวลา 11:02 ]