สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065937

    การเสนอโครงการ/กิจกรรมดีเด่น เพื่อขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส)

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

สอบถามการเสนอโครงการ/กิจกรรมดีเด่นหรือที่มีความสำคัญ ตามมิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัดที่ 4 ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล โครงการ/กิจกรรมที่จะเสนอ ต้องเป็นโครงการ/กิจกรรม ประเภทใด ลักษณะอย่างไร จำเป็นหรือไม่ต้องเป็นโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

ถามโดย : ธนกรตระูลชัย ( jtrakulchai@yahoo.com )  IP 118.172.xxx.xxx  [ วันที่ 08/08/2561 เวลา 12:07 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้ดูถึงปฏิบัติตามแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปี สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ ตามตัวชี้วัดที่ 4 (ตามแบบหนังสือ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558)

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 09/08/2561 เวลา 15:37 ]