สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065936

    เงิน พ.ส.ร.

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

สอบถามการรับเงินเพิ่ม พ.ส.ร. กรณีสายงานบริหารย้ายจาก ภาคใต้ มายังภาคกลาง เราสามารถเบิก พ.ส.ร. นับจากวันรับโอนโดยมีสิทธิได้รับจนเกษียณเข้าใจถูกต้องไหมค่ะ แล้วไม่ทราบ พนักงานเทศบาลให้ดูจากระเบียบไหนค่ะ

ถามโดย : chatpholpho ( gustto.kung77@gmail.com )  IP 180.180.xxx.xxx  [ วันที่ 08/08/2561 เวลา 11:56 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

มีสิทธิ ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ . ก.ท. และ ก.อบต ที่ มท 0809.3/ว91 ลง วันที่ 10 ก.ค 2561 เรื่องการให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 10/08/2561 เวลา 16:08 ]