สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065935

    การติดประกาศประกวดราคา

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อยากทราบว่าในการประกาศประกวดราคา e-bidding นั้น ยังต้องมีการติดประกาศที่ อบต อยู่ไหมครับ เพราะในระเบียบไม่ได้ระบุไว้

ถามโดย : นยะวุฒิพินยะไวย ( dol.haha@hotmail.com )  IP 122.155.xxx.xxx  [ วันที่ 08/08/2561 เวลา 10:01 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ตามระเบียบ กค ว่าดด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ข้อ 48 กำหนดให้ประกาศเผยแพร่ระกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ เท่านั้น

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1522 ) [ วันที่ 08/08/2561 เวลา 19:38 ]