สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065933

    การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

  • สอบถามหน่วยงาน > กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น

กรณีรองปลัดเทศบาล รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ไปอบรมเรื่องเกี่ยวกับสาธารณสุข จะเบิกจากกองไหนคะ ระหว่างสำนักปลัดกับกองสาธารณสุข (รองปลัดเทศบาลสังกัดสำนักปล้ด แต่รักษาการด้วยค่ะ)

ถามโดย : กฤษณาหรี่ิจินดา ( kr_2523@hotmail.com )  IP 125.27.xxx.xxx  [ วันที่ 08/08/2561 เวลา 09:00 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

โดยหลักการแล้วเบิกจ่ายจากหน่วยที่ไปปฏิบัติหน้าที่ แต่อยู่ในดุลย์พินิจของผู้บริหารจะให้เบิกในหน่วยใดก็ได้ เนื่องจากเป็นการบริหารงานภายใน (ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ สน.คท. โทร.02-241-9045)

ตอบโดย : ตบ. ประสานโดย : ตบ. ( 02-241-9000 ต่อ 1302 ) [ วันที่ 08/08/2561 เวลา 11:04 ]