สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065932

    จ่ายขาดเงินสะสมสมทบ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เทศบาลฯ ตั้งงบประมาณทำถนน ปี ๒๕๖๐ ไม่ได้ก่อสร้าง กันเงินแบบไม่ก่อหนี้มาปี ๒๕๖๑ ปรากฎว่า ราคากลางสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ เทศบาลฯ จะจ่ายขาดเงินสะสมสมทบ คำถาม - เทศบาลฯ สามารถจ่ายขาดเงินสะสมสมทบก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้หรือไม่ หรือต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างก่อน ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : nichajura ( friendykw@hotmail.com )  IP 125.25.xxx.xxx  [ วันที่ 07/08/2561 เวลา 19:33 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

หากการใช้จ่ายเงินสะสมดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบ ข้อ 89 ก็สามารถจ่ายได้

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 08/08/2561 เวลา 20:05 ]