สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065931

    การเบิกค่าที่พักให้วิทยากร

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีอปท.จัดโครงการอบรม ในวันที่ 18 - 20 ก.ค 2561 และได้เชิญวิทยากรที่อยู่ในพื้นเดียวกับอปท.มาบรรยายในช่วงบ่าย วันที่ 19 ก.ค. 2561 อปท.สามารเบิกค่าที่พักในวันที่ 18 ก.ค 2561 ได้หรือไม่ (มีหนังสือเชิญวิทยากรตั้งแต่วันที่ 18 - 20 ก.ค. 2561)

ถามโดย : piyadamusi ( piyada_in@hotmail.com )  IP 61.19.xxx.xxx  [ วันที่ 07/08/2561 เวลา 18:42 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

การเบิกค่าที่พักต้องพิจารณาด้วยว่าวิทยากรมีความจำเป็นต้องพักแรมหรือไม่

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 09/08/2561 เวลา 15:24 ]