สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065925

    สอบถามเรื่องเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการจัอซื้อจัดจ้าง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

1.ค่าตอบแทนคณะกรรมการตามหนังสือสั่งการสามารถเบิกให้กับทุกตำแหน่งหรือไม่ 2.โครงการที่มีค่าปรับสามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการได้หรือไม่

ถามโดย : เด็กน้อยด้อยความรู้ ( jete_tip@hotmail.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 07/08/2561 เวลา 15:31 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

1. บุคคลหรือคณะกรรมการ ที่สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนได้ ระบุไว้ในหนังสือ สถ. ที่ มท 0808.2/ว 1966 ลว. 26/9/60 2. ยังสามารถเบิกจ่ายได้

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1522 ) [ วันที่ 08/08/2561 เวลา 19:43 ]