สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065924

    การตั้งงบประมาณ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

1. ค่าเหล็กดัดที่ใส่ประตู-หน้าต่างเพื่อป้องกันการลักขโมยจัดอยู่ในหมวดไหนคะ 2. ค่าผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดหน้าต่าง จัดอยู่ในหมวดไหนคะ 3. ค่าจัดทำประกันภัยรถยนต์ส่วนกลาง สามารถทำได้ไหมคะ

ถามโดย : วาสนาคำโสภา ( sunwa591@yahoo.com )  IP 101.51.xxx.xxx  [ วันที่ 07/08/2561 เวลา 15:30 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ข้อ1 ครุภัณฑ์อื่น ข้อ2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ข้อ3 หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 08/08/2561 เวลา 11:11 ]