สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065922

    ค่าบำรุงการศึกษา

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

การเบิกค่าบำรุงการศึกษา นอกจากจะต้อง เบิก ตามประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนที่กระทรวงการคลังกำหนดแล้ว จะต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่สถานศึกษาได้รับอนุมัติให้เรียกเก็บตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศของสถานศึกษานั้นๆ ด้วย อยากทราบว่า ถ้าประกาศเรียกเก็บค่าบำรุงการศึกษาที่ได้รับจากโรงเรียน ไม่ได้ระบุรายการและจำนวนเงินของรายการที่เรียกเก็บระบุเพียงแต่โครงการที่จัดการเรียนการสอน (ตามเอกสารแนบ) จะสามารถนำมาเบิกค่าศึกษาบุตรได้หรือไม่

ถามโดย : ......... ( bug207@hotmail.com )  IP 61.19.xxx.xxx  [ วันที่ 07/08/2561 เวลา 14:50 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สอบถามสำนักบริหารงานบุคคลท้องถิ่น เบอร์ 022419051-52

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 10/08/2561 เวลา 17:09 ]