สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065919

    การจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

การจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณฯ ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ยังใช้ชื่องานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัยอยู่หรือเปล่าค่ะ พอดีกำลังทำงบประมาณ แต่ท่านปลัดให้ตรวจสอบดูว่าได้เปลี่ยนชื่อเป็นงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แล้วหรือไม่ ท่านว่าเห็นมีพรบ.ป้องกันภัยฯ (ไม่แน่ใจ) ออกมาใหม่เมื่อเร็วๆนี้ ว่าเปลี่ยนไป เลยทำให้ชื่องานอาจเปลี่ยนไปด้วยหรือไม่ ท่านให้สอบถามถามให้แน่ชัดค่ะ แต่เบื้องต้นดิฉันได้ชี้แจงไปแล้วว่าได้ดำเนินการตั้งตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1657 ลว 16 กรกฏาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ดิฉันเข้าใจว่ายังคงชื่อเดิมใช่หรือไม่คะ เพราะยังไม่มีหนังสือสั่งการว่าเปลี่ยน ......ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ...........

ถามโดย : ปาริฉัตรณ์ศรีนนท์ ( thonlhew9999@hotmail.co.th )  IP 223.204.xxx.xxx  [ วันที่ 07/08/2561 เวลา 12:16 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ตามจำเเนกของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยังไม่ได้เเจ้งเปลี่ยนชื่อ เนื่องจากเป็นเพียงการกำหนดชื่องาน ดังนั้น การกล่าวอ้างถ้าตั้งงบประมาณให้ใช้ชื่อตามจำเเนก ส่วนการอ้างข้อกฎหมายให้ใช้ชื่อตาม พ.ร.บ.

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 08/08/2561 เวลา 11:10 ]