สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065918

    การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว0120 ลว 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของ อปท. ขอสอบถามว่า กรณีที่ อปท.ใช้อาสาสมัครปศุสัตว์ที่ผ่านการอบรมฯ จากหน่วยงานปศุสัตว์ และ อปท.มีคำสั่งแต่งตั้งมาทำการฉีดวัคซีน (ปศุสัตว์ไม่มีบุคลากรสนับสนุน) อปท.จะสามารถจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ หรือ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาฉีดวัคซีน ได้หรือไม่ เนื่องจากไม่มีการกำหนดในเรื่องดังกล่าวไว้ ... ขอบคุณครับ

ถามโดย : พนักงานอบต. ( nop_nop34@hotmail.com )  IP 1.0.xxx.xxx  [ วันที่ 07/08/2561 เวลา 11:27 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า อาสาสมัครดังกล่าวได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 ประกอบกับอปท.ได้มีคำสั่งให้อาสาสมัครดงกล่าวปฏิบัติงานเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน และกำหนดให้เบิกค่าใช้จ่ายจา อปท. ก็ถือได้ว่าอาสาสมัครดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 อปท. จึงสามารถเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับอาสาสมัครดังกล่าวได้

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 09/08/2561 เวลา 16:25 ]