สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065708

    เรื่อง เงินอุดหนุนหน่วยงาน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

สภาวัฒนธรรมอำเภอ ส่งโครงการงานเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรม เพื่อขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยสภาวัฒนธรรมอำเภอได้ปฏิบัติตามระเบียบเงินอุดหนุนถูกต้องทุกอย่าง ดังนั้น จึงขอเรียนสอบถามว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถอุดหนุนงบประมาณให้สภาวัฒนธรรมอำเภอ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ข้อ 3 (5) องค์กรการกุศล ได้แก่ องค์กรทางศาสนา หรือองค์กรซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อดำเนินงานการกุศลหรือบำเพ็ญสาธารณประโยชน์มิใช่การมุ่งแสวงหากำไรที่จัดตั้งโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือระเบียบ หรือข้อบังคับของหน่วยงานของรัฐ ได้หรือไม่ อย่างไร

ถามโดย : อธิราชสมร ( Athirash_2522@hotmail.com )  IP 110.77.xxx.xxx  [ วันที่ 12/07/2561 เวลา 18:53 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สามารถทำได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ค่ะ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 17/07/2561 เวลา 10:23 ]