สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065707

    การรายงานยอดเบี้ยความพิการ

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ตามหนังสือที่ มท 0810.6/ว2133 ลงวันที่ 10กรกฎาคม 2561 ให้รายงานยอดเบี้ยความพิการ ขอถามว่ารายงานเฉพาะคนพิการที่มียอดตกเบิก ที่เราประกาศรายชื่อย้อนหลังให้เขา หรือว่าให้รายงานยอดเงินทั้งหมดของปีงบประมาณ2559 ที่เบิกจ่ายไป ของปีงบประมาณ 59 ที่เจ้าหน้าที่ได้ยืมเงินสะสมทดรองจ่ายตามระเบียบการเงินเข้า 88 วรรค 2 ไปแล้ว เพราะแบบรายงานมีช่องใส่สำรองเงินสะสมด้วย

ถามโดย : นายชัชวาลย์วงศ์สวรรค์ ( pattanalocal@hotmail.com )  IP 1.47.xxx.xxx  [ วันที่ 12/07/2561 เวลา 17:07 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

รายงานจำนวนคนพิการและยอดเงินเบี้ยความพิการ ทั้งหมดที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ค่ะ

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 16/07/2561 เวลา 13:34 ]