สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065677

    การเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

  • สอบถามหน่วยงาน > กองคลัง

ตลาดนัด ทางเทศบาลดำเนินการจัดเก็บค่าใบอนุญาต และต้องดำเนินการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินได้อีกหรือไม่ ถ้าจัดเก็บได้คิดอย่างไร

ถามโดย : นางสาวอัญชลีรัตน์สมุทคีรี ( 2515_soopassara@live.com )  IP 118.175.xxx.xxx  [ วันที่ 12/07/2561 เวลา 13:28 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เนื่องจากเป็นคำถามที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) จึงขอให้สอบถามได้โดยตรง ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-241-9045

ตอบโดย : กค. ประสานโดย : กค. ( 02-241-9000 ต่อ 1122 ) [ วันที่ 12/07/2561 เวลา 16:28 ]