สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065675

    สอบถามเรื่องปรับวุฒิและปรับเงินเดือน

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

เนื่องจาก ข้าพเจ้า เข้าบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล ในวันที่ 18 เมษายน 2560 ในตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ ซึ่งวุฒิเดิม ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต เมื่อบรรจุครบ 1 ปี 3 เดือน ได้โอนย้ายมาเป็น ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ อยากทราบว่า 1. เรียนจบปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ตั้งแต่ปี 2558 จะสามารถปรับเงินเดือนเพิ่มตามวุฒิได้หรือไม่

ถามโดย : พิมพ์ธรัตน์แผลงฤทธิ์ ( mamarinezii@hotmail.com )  IP 1.1.xxx.xxx  [ วันที่ 12/07/2561 เวลา 12:54 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ควรสอบถามสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (สน.บถ.) โทร. 0-2241-9000 ต่อ 3123 13/07/2561

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 13/07/2561 เวลา 07:58 ]