สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065667

    การตั้งงบประมาณ โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดโซล่าเซลล์

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดโซล่าเซลล์ จำนวน 10 ต้น ๆ ละ 45,000 บาท ควรตั้งจ่ายไว้ในหมวด ประเภทรายจ่ายใด รายละเอียดตามเอกสารแนบ ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : ยุวณีเกษมสินธ์ ( yuvanee_kasemsin@hotmail.com )  IP 110.77.xxx.xxx  [ วันที่ 12/07/2561 เวลา 11:33 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ตั้งจ่ายไว้ในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคค่ะ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 17/07/2561 เวลา 10:22 ]