สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065664

    การแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ขอสอบถาม ตามหนังสือกรมส่งเสริมฯด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1628 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ขอสอบถามแนวปฏิบัติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ / ผู้ตรวจรับพัสดุ กรณีตรวจรับพัสดุที่มีวงเงินเล็กน้อย เช่น การซื้อวัสดุสำนักงาน ,การซ่อมแซมวงเงินเล็กน้อย สามารถแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเรื่องนั้นๆหรือที่มีความเชี่ยวชาญต่อที่จะจัดซื้อจัดจ้าง กรณีวงเงินเล็กน้อยสามารถแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจเป็นผู้ตรวจรับพัสดุเพียง1คน ได้หรือไม่ ขอขอบคุณสำหรับคำตอบ เพื่อเป็นเเนวทางปฏิบัติ มา ณ ที่นี้

ถามโดย : อารีทองชาติ ( Areeya28lak@gmail.com )  IP 110.77.xxx.xxx  [ วันที่ 12/07/2561 เวลา 10:47 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรณีแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ และกรรมการตรวจรับพัสดุ พนักงานจ้างตามภารกิจสามารถเข้าร่วมเป็นได้

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1522 ) [ วันที่ 13/07/2561 เวลา 16:59 ]