สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065662

    การยื่นขอเบิกเงินค่าเล่าเรียนบุตร

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

รบกวนสอบถามนะครับ การเบิกค่าเล่าเรียนบุตร ปีการศึกษา 2560 ของ ครู ศพด. ต้องรับการจัดสรรเงินมาให้เทศบาล จึงดำเนินการเบิกให้ (เงินจัดสรรมาแล้ว) แต่เนื่องจาก จนท. ยังไม่ได้เบิกให้ ขอสอบถาม ณ ปัจจุบันยังสามารถเบิกได้หรือไม่

ถามโดย : thanapongkidprasong ( tonnum6225@gmail.com )  IP 1.179.xxx.xxx  [ วันที่ 12/07/2561 เวลา 10:35 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ถ้าเทศบาลตั้งข้อบัญญัติไว้สามารถเบิกจ่ายได้เลยคะ การจะได้รับเงินจัดสรรค่าสัวสดิการการศึกษาบุตร ของ ครู ศพด นั้น ต้องให้เทศบาล รายงาน แบบศพด 5/61 คะ

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 12/07/2561 เวลา 10:50 ]