สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065660

    การจำแนกงบประมาณ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เทศบาลตำบล จะโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการติดตั้งประตูรั้วสำนักงาน โดยโอนไปตั้งในแผนงานอุตสาหกรรม งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ไม่ทราบว่าถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้อง ต้องแก้ไขส่วนใด

ถามโดย : อัจฉราบบ ( kanjanasecret@hotmail.co.th )  IP 118.175.xxx.xxx  [ วันที่ 12/07/2561 เวลา 10:07 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ถูกต้องค่ะ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 17/07/2561 เวลา 10:20 ]