สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065659

    การเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนของนายกเทศมนตรีกรณีศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

สืบเนื่องต่อจากคำถามที่065574 ลงวันที่ 4 กค 25561 เรื่อง การหยุดปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรี หากว่าเมื่อศาลสั่งให้นายกเทศมนตรี หยุดปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันใดแล้ว เทศบาลฯ จะต้องงดเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ ใช่หรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ จะยึดถือและเทียงเคียงตามความเห็นคณะกรรมการพิจารณาร่าง กฏหมายของกระทรวงมหาดไทย คณะที่ 1 ครั้งที่ 40/52 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2552 กรณีให้ความเห็น นายก อบต.บางน้ำจืดและ ส.อบต.บางน้ำจืด ถูก กกต.ยื่นคำร้อง ต่อศาลอุทธรณ์ขอให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง กรณีหากศาลตัดสินยกคำร้องหรือยกฟ้อง ก็ให้เบิกคืนเต็มจำนวน และหากศาลตัดสินว่ามีความผิด ก็ห้ามมิให้จ่ายเงินเดือน ในระหว่างที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ ใช่หรือไม่

ถามโดย : นายกิตติภากร จิตตะ ( Kittipakorn.jitta@hotmail.co.th )  IP 2403:6200:8858:3306:65fe:e84:d14:2f8a.  [ วันที่ 12/07/2561 เวลา 10:03 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เทศบาลต้องงดจ่ายเงินเดือนตั้งแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 19/07/2561 เวลา 09:10 ]