สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065657

    การผ่อนชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

บริษัท ก. ได้มายื่นแบบแสดงรายกการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน วันที่ 28 ก.พ. 61 และทาง อบต.ได้แจ้งการประเมิน วันที่ 30 มี.ค. 61จำนวนเงินภาษี 26235 บาท และทาง บริษัท ก.ได้รับแจ้งการประเมิน ภ.ร.ด.8 วันที่ 30 มี.ค.61 และวันเดียวกันได้แจ้งความจำนงขอผ่อนชำระเป็น 3 งวด โดยงวดที่ 1 กำหนดชำระ ภายใน 30 เม.ย. 61 จำนวน 8745 บาท งวดที่ 2 กำหนดชำระ ภายใน 30 พ.ค.61 จำนวน 8745 บาท งวดที่ 3 กำหนดชำระ ภายใน มิ.ย.61 จำนวน 8745 บาท และทางบริษัทได้ชำระ งวดที่ 1 วันที่ 30 เม.ย. ส่วนงวดที่ 2 และ 3 ทางบริษัทผิดนัด โดยทางบริษัทแจ้งจะชำระภายในเดือน ก.ค. ทั้ง 2 งวด จำนวน 17490 บาท บวกเงินเพิ่ม 5% จำนวน 875 บาท เป็นเงินที่บริษัทต้องชำระ 18,365 บาท ตามความเห็นของข้าพเจ้าถูกต้องไหมค่ะ ทางการเงินแจ้งให้ข้าพเจ้าคิดเงินเพิ่ม 10% จากยอด 26235 บาท เพราะว่างวดที่ 1 ทีรับมา การเงินรับเป็นเงินรับฝาก ไม่ใช่เงินรายได้ ขอความกรุณาตอบให้จัดเก็บตัวน้อยๆ ทราบด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

ถามโดย : ดวงจันทร์พลศรีพิมพ์ ( Thaklo_4@Hotmail.com )  IP 125.26.xxx.xxx  [ วันที่ 11/07/2561 เวลา 21:44 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เรื่องนี้อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนพัฒนารายได้ท้องถิ่น ให้ติดต่อเบอร์ 02-241-9000 ต่อ 1422-29 (สคร.)

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 12/07/2561 เวลา 10:18 ]