สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065655

    การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ตามระเบียบฯ กำหนดขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาฯ ไว้ว่า 1.คณะกรรมการสนับสนุนฯ จัดทำร่างแผน พร้อมเหตุผล เสนอ คณะกรรมการพัฒนาฯ 2.คณะกรรมการพัฒนาฯ และประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผน คำถามคือ ในที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น สามารถเสนอโครงการเพิ่มเติมได้อีกหรือไม่

ถามโดย : น้ำเพชรสุขวิเศษ ( phetsukwiset@gmail.com )  IP 182.53.xxx.xxx  [ วันที่ 11/07/2561 เวลา 15:27 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สามารถเสนอความเห็นได้ แต่หากจะเพิ่มเติมโครงการต้องผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสับสนุนฯก่อน

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 12/07/2561 เวลา 14:24 ]