สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065654

    กรณ๊เบิกค่าเช่าซื้อบ้าน

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

กรณีผมได้ทำสัญญากู้เงินกับธนาคารฯ เพื่อซื้อบ้านในตำบล ก ไก่..และได้เบิกค่าเช่าซื้อกับหน่วยงานที่ข้าพเจ้าทำงานอยู่เพื่อผ่อนชำระมาตลอด...แต่ต่อมาผมย้ายชื่อผมออกไปอยู่ในทะเบียนบ้าน ตำบล ข ไข่ ขอสอบถามว่า ผมจะสามารถเบิกค่าเช่าซื้อเพื่อผ่อนชำระเงินกู้บ้านหลังเดิมได้เหมือนเดิมหรือไม่ครับ

ถามโดย : อนุชิตบุญธิติ ( ancbtt9@hotmail.com )  IP 125.25.xxx.xxx  [ วันที่ 11/07/2561 เวลา 14:34 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ควรสอบถามสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (สน.บถ.) โทร. 0-2241-9000 ต่อ 3123 ....11/07/2561

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 11/07/2561 เวลา 16:08 ]