สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065651

    การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเดินทางไปราชการ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ข้าราชการเป็นผู้สอบสายงานบริหารได้และยังไม่ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ดังกล่าว มีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่พัฒนาความรู้และนำมาใช้ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่กำลังจะได้รับการแต่งตั้ง สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้หรือไม่

ถามโดย : สุมิตราสงวนศักดิ์ ( sao_2510@hotmail.com )  IP 61.19.xxx.xxx  [ วันที่ 11/07/2561 เวลา 13:38 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้ ถ้าได้รับอนุมัติให้เบิก

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 12/07/2561 เวลา 09:46 ]