สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065650

    ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ (พัสดุ)

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

การเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 นั้น จำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งด้วยหรือไม่ เช่น ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งกำหนดให้ปลัดมีหน้าที่ครอบคลุมถึงการตรวจการจ้าง ช่างมีหน้าที่ควบคุมงาน เช่นนี้ เมื่อแต่งตั้งปลัด ช่าง เป็นบุคคลหรือคณะกรรมการแล้ว จะสามารถเบิกค่าตอบแทนตามหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้หรือไม่ ...ขอบคุณครับ

ถามโดย : นายณรงค์คนตรง ( Lawyer7_22@hotmail.co.th )  IP 202.176.xxx.xxx  [ วันที่ 11/07/2561 เวลา 11:03 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

หนังสือดังกล่าวไม่ได้กล่าวถึงมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ดังนัั้น สามารถเบิกจ่ายได้ หากมีคำสั่งแต่งตั้งและได้ปฏิบัติหน้าที่จริง

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1522 ) [ วันที่ 11/07/2561 เวลา 17:02 ]