สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065647

    หลักประกันสัญญา

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีที่มีการซ่อมแซมถนนโดยมีการถมหลุมบ่อ (ดินลูกรัง) ไม่มีการงานก่อสร้างในโครงการ ต้องมีหลักประกันสัญญาเพื่อประกันความชำรุดบกพร่องหรือไม่ ถ้ามีเป็นความชำรุดบกพร่องในเรื่องใด เพราะในช่วงฤดูฝนเกิดน้ำไหลหลากก็หายไปเป็นเรื่องปกติ และถ้าต้องมีหลักประกันสัญญาต้องกำหนดระยะเวลาเท่าไหร่ครับ

ถามโดย : มนัสเจียมแดง ( Manus25172518@outlook.co.th )  IP 118.173.xxx.xxx  [ วันที่ 11/07/2561 เวลา 09:52 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

หลักประกันสัยญา กับ การรับประกันความชำรุดบกพร่อง เป็นคนละเรื่องกัน กรณีนี้หน่วยงานสามารถเรียกหลักประกันสัญญา 5% ได้ตามระเบียบ กค. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ และเมื่อโครงการดังกล่าวไม่ใช่โครงการก่อสร้าง และมีลักษณะงานที่ไม่จำต้องมีการรับประกันความชำรุดบกพร้อง หน่วยงานจะไม่กำหนดก็ได้

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1524 ) [ วันที่ 11/07/2561 เวลา 16:59 ]